Kotoba

Dictionnaire Français - Japonais

  • JLPT 1
    緩める
    to loosen, to slacken, to relax, to let down, to relieve