Kotoba

Dictionnaire Français - Japonais

  • JLPT 5
    締める
    to tie, to fasten, to tighten, to wear, to put on